De Adviesraad Sociaal Domein Weesp bestaat uit Weespers die gevraagd en ongevraagd advies geven aan het College van B&W en de Gemeenteraad. Die adviezen gaan over de ontwikkeling en uitvoering van beleid in het sociaal domein.
Het sociaal domein omvat de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.
Er wordt ook informeel geadviseerd in de gesprekken met wethouders en ambtenaren van de gemeente.

De leden van de adviesraad zijn vrijwilligers, allen woonachtig in Weesp. Zij denken vanuit het algemeen belang en vertalen hun deskundigheid in een advies aan de gemeente. Dit betekent dat ze regelmatig stukken beoordelen, bijeenkomsten bezoeken en contact onderhouden met het eigen netwerk. Ook nodigt de Adviesraad een paar maal per jaar deskundigen uit om onderwerpen toe te lichten. De Adviesraad vergadert maandelijks o.a. om adviezen op te stellen (die vaak worden voorbereid in kleinere groepen). Onze vergaderingen zijn openbaar.

De Adviesraad is ingesteld door de gemeente Weesp. De leden worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders van Weesp op voordracht van de zittende leden van de Adviesraad.

Aandachtsgroepen

Het sociaal domein richt zich op de Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van deze drie wetten is dat alle burgers aan de samenleving mee kunnen doen.

Deze website is op toegankelijkheid positief beoordeeld door iemand met een visuele beperking. Mocht u problemen hebben met de toegankelijkheid van deze website dan horen wij dit graag. Via ‘contact’ kunt u een bericht sturen.