De Adviesraad Sociaal Domein Weesp bestaat uit Weespers die gevraagd en ongevraagd advies geven aan het College van B&W en de Gemeenteraad. Die adviezen gaan over de ontwikkeling en uitvoering van beleid in het sociaal domein.
Het sociaal domein omvat de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.
Er wordt ook informeel geadviseerd in de gesprekken met wethouders en ambtenaren van de gemeente.

De leden van de adviesraad zijn vrijwilligers, allen woonachtig in Weesp. Zij denken vanuit het algemeen belang en vertalen hun deskundigheid in een advies aan de gemeente. Dit betekent dat ze regelmatig stukken beoordelen, bijeenkomsten bezoeken en contact onderhouden met het eigen netwerk. Ook nodigt de Adviesraad een paar maal per jaar deskundigen uit om onderwerpen toe te lichten. De Adviesraad vergadert maandelijks o.a. om adviezen op te stellen (die vaak worden voorbereid in kleinere groepen). Onze vergaderingen zijn openbaar.

De Adviesraad is ingesteld door de gemeente Weesp. De leden worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders van Weesp op voordracht van de zittende leden van de Adviesraad.

Aandachtsgroepen

Het sociaal domein richt zich op de Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van deze drie wetten is dat alle burgers aan de samenleving mee kunnen doen.

Deze website is op toegankelijkheid positief beoordeeld door iemand met een visuele beperking. Mocht u problemen hebben met de toegankelijkheid van deze website dan horen wij dit graag. Via ‘contact’ kunt u een bericht sturen.

Wij zoeken nieuwe leden!

Mensen met ervaring met voorzieningen in het sociaal domein en jongeren worden met nadruk gevraagd om te solliciteren.

Om te zorgen dat het beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en maatschappelijke participatie van de gemeente aansluit bij de praktijk heeft de gemeente Weesp een Adviesraad Sociaal Domein. Dit is een onafhankelijke adviescommissie. Zij denken met de gemeente mee over vormgeving en uitvoering van het beleid en signaleren problemen die inwoners van Weesp ervaren bij maatschappelijke participatie en brengen die onder de aandacht. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn de ‘oren en ogen’ van de gemeente. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies en doen suggesties om verbeteringen te kunnen bevorderen.

De adviesraad zoekt een enthousiast nieuw lid voor de Adviesraad Sociaal Domein met (ervarings-) deskundigheid in het sociaal domein.

  • U heeft een aantoonbare binding met Weesp;
  • U weet wat er leeft onder (een deel van) de inwoners van Weesp. U heeft bijvoorbeeld ervaring opgedaan door (vrijwilligers)werk, u bent mantelzorger of u bent ervaringsdeskundige.
  • U heeft  contacten binnen maatschappelijke organisaties in Weesp. Bijvoorbeeld belangenorganisaties of cliëntenraden.
  • U bent geïnteresseerd in beleid en uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet of de Participatiewet.
  • U bent niet werkzaam bij de gemeente Weesp of een organisatie die direct belang heeft bij de dienstverlening aan de doelgroepen van genoemde wetten.
  • U bent geen lid van andere gemeentelijke adviesraden, noch van het college zelf of van de gemeenteraad. 

Competenties

  • U bent in staat om beleidsnotities en verordeningen te lezen.
  • U bent in staat om deel te nemen aan vergaderingen en discussies te volgen.
  • U bent in staat om in groepen (samen) te werken en daarin actief deel te nemen
  • U bent ± 12 uren per maand beschikbaar. De vergaderingen vinden plaats in de avonduren.

Interesse?

Uw belangstelling kunt u door middel van een brief + cv kenbaar maken bij de secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein, via info@adviesraadsociaaldomeinweesp.nl